شپشک آرد آلود

 

 • یکی از آفت های خطرناک گیاهان است که به صورت گروهی به گیاه حمله کرده و با ایجاد زخم و مکیدن شیره گیاه باعث نابودی آن میشود.
  به صورت نقاط سفید و پودری دیده میشود.
 • این آفت به شدت کاکتوس و ساکولنت ها را مورد حمله قرار میدهد وبه سرعت گیاه ازبین میرود .
 • این آفت به شکل گروهی بر روی قسمتهای مختلف گیاه همانند ناحیه ی اتصال برگ به ساقه در زیر پوسته های زخمی و لابه لای گلبرگهاودر ناحیه اتصال ساقه به ریشه جمع میشود.

  راهای کنترل و مبارزه با شپشک آردآلود:

 •  حتما برگهای مرده و کات شده را از محیط گلدان خارج کنید.
 •  از سموم سیستمتیک استفاده کنید زیرا پوشش آرد مانند این حشرات دربرابر سموم تماسی محافظت میکند و ازبین نمی روند.
 •  علاوه بر سم پاشی باید خاک گدان را تعویض کردبه دلیل وجود تخم حشرات در ریشه (محلول ضدعفونی کننده خاک )آبیاری کنید و بعد خاک را عوض کنید.
 • برای سمپاشی روی گیاه از اسپری حشره کش ملکه استفاده کنید برای ازبین بردن تخم و لارو این حشرات داخل ریشه و خاک از محلول ضدعفونی کننده خاک استفاده کنید.
فهرست