علائم کمبود آهن درگیاهان

  • علائم کمبود آهن ؛
    برگهای جوان زرد میشوند ولی رگبرگ ها همچنان سبز میمانند .
    با کود آهن جبران میشود .
فهرست